Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trên trang web này chỉ là các thông tin chung.

không phải là các lời khuyên y tế, và không nên được sử dụng thay thế cho các buổi gặp gỡ tư vấn, điều trị với các chuyên gia y tế có chuyên môn, những người có thể xác định các nhu cầu y tế của riêng bạn.

Chúng tôi hy vọng thông tin này sẽ giải đáp cho một số thắc mắc của bạn và giúp bạn suy nghĩ về các câu hỏi sau này mà bạn có thể đặt ra với chuyên viên y tế.

Các liên kết đến các trang khác

Trên trang web này Út Em Shop có thể cung cấp các liên kết đến các trang web khác không thuộc sự kiểm soát của Út Em Shop. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào, hoặc bất kỳ liên kết nào có trong một trang web được liên kết, hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào của các trang web đó.

Các liên kết này chỉ được cung cấp nhằm mục đích tham khảo và không có nghĩa Út Em Shop ủng hộ tổ chức hay cá nhân điều hành trang web đó.