Tài liệu dịch quan trọng

Phần này chứa các tài liệu dịch từ các nghiên cứu quốc tế, nó không dễ đọc, nhưng từ đây người ta mới đưa ra được các kết luận có căn cứ. Tài liệu định dạng PDF, các bạn có thể tải sẵn về trước để đọc khi cần.

Trong tài liệu đều có dẫn văn bản gốc để các bạn kiểm tra, đối chiếu, việc dịch lẫn biên tập khó tránh sai sót, bạn nào phát hiện vấn đề chất lượng rất hoan ngênh góp ý để chúng tôi cải thiện bản dịch.

A. Tinh dầu