Vai trò của sức hấp dẫn ngoại hình trong mối quan hệ của bạn

Khái niệm về sự hấp dẫn đã được định nghĩa theo nhiều cách bởi những chuyên gia khác nhau. Một vài người nhìn nhận trên phương diện sinh học để giải thích nguyên nhân chúng ta bị thu hút, hấp dẫn bởi người khác. Một số khác cho rằng đó là do chúng ta mô phỏng một cách không ý thức từ cha mẹ. Một vài người lại tin rằng, chúng ta bị hấp dẫn bởi những người có chung độ trưởng thành trong cảm xúc hay sự khác biệt của bản thân.