uc-che-chung-gay-benh

H.6. Tác dụng ức chế các chủng gây bệnh chỉ thị của một số chủng LAB probiotic. (A) Salmonella enterica subsp. enterica ATCC14028 và (B) B. cereus CNTP6089. Phỏng theo Nguyễn.

Leave a Comment