kha-nang-bam-dinh

H.5. Theo dõi khả năng bám dính. (A) Lb. fermentum HA6 bám vào tế bào Caco-2; khung tỉ lệ = 5 µm. Phỏng theo Ho và Adams. (B) Lb. brevis NCTH24 bám vào bản kính polystyrene phủ dịch nhầy; khung tỉ lệ = 4 µm. Phỏng theo Nguyễn.

Leave a Comment